ویژگی های عشق در ن

درخواست حذف این مطلب

عاشق شدن را شاید بتوان بهترین احساس و تجربه در زندگی بشر تفسیر کرد. احساسی که تو از خود می گذری تا به دیگری آسیبی نرسد و یا همه چیز را صرفا برای آن بخواهی!

عشق تع ر مختلفی دارد و این حادثه زیبا می تواند بدن افراد را نیز دگرگون کند، اما این دگرگونی در بدن ن چگونه است؟

عشق چیست؟

عشق نوعی احساس عمیق و عاطفه در مورد دیگران یا جذ ت بی انتها برای دیگران است.

عشق را می توان یک احساس ژرف و غیرقابل توصیف انسانی دانست که فرد آن را در یک رابطه دو طرفه با دیگری تقسیم می کند، در واقع عشق نمای خارجی ندارد، بلکه یک احساس عمیق دوستی است.

با این وجود کلمه «عشق» در شرایط مختلف معانی مختلفی را بازگو می کند:

ادامه مطلب